THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 27-9-2021

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 27-9-2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 03

KẾ HOẠCH TUẦN 03

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số: 03 /KHT-THPTHV  Krông Ana, ngày 24  tháng 9   năm 2021 KẾ HOẠCH TUẦN 03 Từ ngày 27  tháng 9  đến ngày 03 tháng  10  năm 2021 THỨ CÔNG VIỆC [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 NĂM HỌC 2021-2022

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

HDTH_ChTrinhGDPT_UngPhoDichBenh_2021-2022_DangWeb [...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 20-9-2021

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 20-9-2021

Lượt xem:

[...]
NỘI QUY DẠY, HỌC TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/9/2021

NỘI QUY DẠY, HỌC TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/9/2021

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 15-9-2021

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 15-9-2021

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn sử dụng chức năng “Tệp” và “Bài tập” trong microsoft Teams

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Tệp” và “Bài tập” trong microsoft Teams

Lượt xem:

Video sẽ hướng dẫn các thầy cô sử dụng chức năng “Tệp” để gửi tài liệu cho học sinh, đồng thời sử dụng chức năng “Bài tập” để tạo ra các bài kiểm tra, đánh giá. Trong video cũng có hướng dẫn cho học sinh cách thức nộp bài trên ms teams [...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 06/9/2021

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 06/9/2021

Lượt xem:

[...]