KẾ HOẠCH TUẦN 03

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Số: 03 /KHT-THPTHV  Krông Ana, ngày 24  tháng 9   năm 2021
KẾ HOẠCH TUẦN 03
Từ ngày 27  tháng 9  đến ngày 03 tháng  10  năm 2021
THỨ CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN
TRỰC LÃNH ĐẠO
2

(27/9)

 

 

–  SHTT: HĐNGLL –Chào cờ tại lớp

 

 

 

–  GVCN, BCH Đoàn

 

 

 

Đ/c Vân

3

(28/9)

– 13g30’:Tham dự hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới của Sở

 

– LĐ, TT, GV dạy k12

 

 

 Đ/c Nam
– Gửi tài liệu hướng dẫn học sinh tự học tuần 3,4 về CM nhà trường – TTCM
4

(29/9)

 

Đ/c An

– Gửi giấy mời họp CMHS các lớp – Văn phòng, GVCN
– 14g00’: Họp chi bộ – ĐV
5

(30/9)

 Đ/c Vân
– Nộp Danh sách đăng ký ý tưởng, tên đề tài KHKT về PHT chuyên môn

 

– GVCN, GVBM
6

(01/10)

 Đ/c Nam
7

(02/10)

– Tiết 4,5: Đại hội Chi đoàn, lớp  – BCH Đoàn, GVCN, HS Đ/c An
– 14g30’: Họp CMHS các lớp (trực tuyến) – GVCN, CMHS các lớp
CN

(03/10)

 

HIỆU TRƯỞNG

 Lê Thị Thanh Vân