THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 27-9-2021

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 27-9-2021

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 03

KẾ HOẠCH TUẦN 03

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số: 03 /KHT-THPTHV  Krông Ana, ngày 24  tháng 9   năm 2021 KẾ HOẠCH TUẦN 03 Từ ngày 27  tháng 9  đến ngày 03 tháng  10  năm 2021 THỨ CÔNG VIỆC [...]