Hướng dẫn học sinh cài đặt và sử dụng MS teams trong dạy học online

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video 1: hướng dẫn chung

video 2: hướng dẫn sử dụng teams trên web khi không cài đặt được microsoft teams.