KẾ HOẠCH TUẦN 12 (Năm học 2022 -2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Số: 12 /KHT-THPTHV  Krông Ana, ngày 18  tháng 11  năm 2022
           

KẾ HOẠCH TUẦN 12

Từ ngày 21  tháng 11  đến ngày 27 tháng  11  năm 2022

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

2

(21/11)

 

– Chào cờ –  HĐTN,HN

 

– Cập nhật KHBD (giáo án) tháng 11 đến hết HK1 lên Smas

 

– LĐ, BCH Đoàn, GVCN

– GV

 

 

Đ/c Vân

     
     
3

(22/11)

– Tiết 3: Kiểm tra Vật lý 11 – Đ/c Thức, GV,HS

 

 
     Đ/c Nam
     
     
4

(23/11)

– Tiết 2: Kiểm tra Sinh học 10, GDCD 11, 12

 

– Đ/c Thức, GV,HS  

Đ/c An

– 14g00’: Họp Chi bộ – ĐV  
     
     
5

(24/11)

– Tiết 2: Kiểm tra Vật lý 10 (trừ 10A6) – Đ/c Thức, GV,HS  
     Đ/c Vân
     
     
6

(25/11)

     
     Đ/c Nam
     
     
7

(26/11)

– Tiết 4: Kiểm tra Hoá học 10A1,2,3,4,6 – Đ/c Thức, GV,HS  
    Đ/c An
     
     
CN

(27/11)

     
     
     
     
     
         

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 
  Lê Thị Thanh Vân