KẾ HOẠCH TUẦN 11 (Năm học 2022 -2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 11 /KHT-THPTHV            Krông Ana, ngày 04  tháng 11  năm 2022
           

KẾ HOẠCH TUẦN 11

Từ ngày 11  tháng 11  đến ngày 20 tháng  11  năm 2022

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

2

(14/11)

 

– Chào cờ –  HĐTN,HN

 

– Kiểm tra HĐSP (14/11-26/11)

 

– LĐ, BCH Đoàn, GVCN

 

– Theo QĐ

 

 

Đ/c Vân

     
     
3

(15/11)

– Dự Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trung tâm Truyền thông -Văn hoá -Thể thao Huyện

 

– Đ/c Vân, đ/c Huyền

 

 

 
     Đ/c Nam
     
     
4

(16/11)

– Tiết 3: Kiểm tra Hoá học 11, Lịch sử 12

– Tiết 3 đến 9g45’: Kiểm tra Tiếng Anh 10

– Đ/c Thức, GV,HS  

Đ/c An

– 14g00’: Họp cơ quan – CB,GV,NV  
     
     
5

(17/11)

– Tiết 2: Kiểm tra Sinh học 11, Vật lí 12 – Đ/c Thức, GV,HS  
– Dự Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Tỉnh uỷ – Đ/c Vân, đ/c Công, đ/c Huyền

 

 Đ/c Vân
     
     
6

(18/11)

– 7g00’: Tổ chức lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam – CB,GV,NV và HS  
– 19g00’: Tổ chức Hội diễn văn nghệ tại Trung tâm Truyền thông -Văn hoá -Thể thao Huyện

 

– CB,GV,NV và HS  Đ/c Nam
     
     
7

(19/11)

– Sinh hoạt tổ Chuyên môn – Tổ CM  
    Đ/c An
     
     
CN

(20/11)

     
 CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM    
     
     
     
         

HIỆU TRƯỞNG

 
Lê Thị Thanh Vân