KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Năm học 2022 -2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
             Độc lập -Tự do -Hạnh Phúc
            Số: 10 /KHT-THPTHV      Krông Ana, ngày 04  tháng 11  năm 2022

KẾ HOẠCH TUẦN 10

Từ ngày 07  tháng 11  đến ngày 13 tháng  11  năm 2022

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

2

(07/11)

 

– Chào cờ –  HĐTN,HN

 

 

 

– LĐ, BCH Đoàn, GVCN

 

 

 

Đ/c Vân

3

(08/11)

– Nộp Báo cáo Kế hoạch thực hiện STEM, Chuyên đề, Bài dạy minh hoạ, Thao giảng về Chuyên môn.

– Nộp Báo cáo tiết dạy kiểm tra HĐSP về Chuyên môn.

– TTCM

 

– GV được kiểm tra

 Đ/c Nam
4

(09/11)

– Tiết 1,2: Tổ chức chương trình Phiên toà giả định – Huyện đoàn, CB,GV,NV và HS

 

 

Đ/c An

– 14g00’: Họp Cán bộ chủ chốt – Lãnh đạo, CBCC
– 15g00’: Họp chi bộ – ĐV
5

(10/11)

– Tiết 3: Kiểm tra giữa kỳ GDKTPL10, T.Anh11, Hoá 12 – Đ/c Thức, GV, HS

 

 Đ/c Vân
6

(11/11)

– Tiết 1,2: Kiểm tra giữa kỳ Toán 10,11,12

– Kiểm tra, công bố danh sách KHGD giáo viên, KHGD tổ cập nhật lên Smas chưa đúng quy định

– Đ/c Thức, GV, HS

– Chuyên môn

 Đ/c Nam
7

(12/11)

– Tiết 3: Kiểm tra giữa kỳ Sử 10,11, Sinh 12 – Đ/c Thức, GV, HS
– Kiểm tra Sổ đầu bài học thêm (03/10 – 12/11/2022: tuần 05 đến tuần 10)

– Tham gia Hội thao truyền thống Ngành lần thứ 39 (12-14/11)

– Ban thi đua, Chuyên môn

– Đ/c An, đ/c Nguyên

Đ/c An
CN

(13/11)

– 7g30’: Sơ khảo Hội thi văn nghệ cấp trường – BTC, GV,HS
 

HIỆU TRƯỞNG

 Lê Thị Thanh Vân