QUỸ KHEN THƯỞNG HỌC SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC

STT

Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Thời điểm ủng hộ Hình thức ủng hộ

Ghi chú

1 Ngân hàng BIDV chi nhánh Ban Mê Thị trấn Buôn Trấp 25/5/2024 5.000.000
2 Tập thể cựu học sinh niên khoá 2001-2004 Cựu học sinh 16/6/2024 10.000.000
3 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Cựu học sinh lớp 12D niên khoá 2001-2004 16/6/2024 5.000.000