KẾ HOẠCH TUẦN 12 (Năm học 2022 -2023)

KẾ HOẠCH TUẦN 12 (Năm học 2022 -2023)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số: 12 /KHT-THPTHV  Krông Ana, ngày 18  tháng 11  năm 2022             KẾ HOẠCH TUẦN 12 Từ ngày 21  tháng 11  đến [...]
KẾ HOẠCH TUẦN 11 (Năm học 2022 -2023)

KẾ HOẠCH TUẦN 11 (Năm học 2022 -2023)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số: 11 /KHT-THPTHV            Krông Ana, ngày 04  tháng 11  năm 2022             KẾ HOẠCH [...]
KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Năm học 2022 -2023)

KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Năm học 2022 -2023)

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG              Độc lập -Tự do -Hạnh Phúc             Số: 10 /KHT-THPTHV      Krông Ana, ngày 04  tháng 11  năm 2022 KẾ HOẠCH TUẦN 10 Từ ngày 07  tháng 11  đến ngày 13 tháng  11  năm [...]